Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk “Sabine Aertssen – Counselingandcoaching.nl”, gevestigd te Grubbenvorst. Sabine Aertssen – counselingandcoaching.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69443440, BTW nr.: 177948619B01. Sabine Aertssen – counselingandcoaching.nl wordt verder benoemd als Sabine Aertssen.

1. Aanbod
“Een psychosociaal therapeut begeleidt mensen met emotionele problemen tijdens moeilijke fasen in hun leven”. (www.psychodidact.nl). Dit gebeurt bij Sabine Aertssen door individuele counseling gesprekken, met behulp van verschillende (verander)technieken. De gesprekken zijn individueel en de technieken passend bij het proces van de cliënt.
Als coach begeleidt Sabine Aertssen je eveneens in een veranderproces, om o.a. helder te krijgen: wie ben ik, wat kan ik, wat weet ik en wat wil ik en daarin stappen te zetten aan de hand van gesprekken en oefeningen.

2. Cliënt
De persoon welke een counseling- of coachingsgesprek heeft bij Sabine Aertssen.

3. Privacy
Wat tijdens de gesprekken bij Sabine Aertssen besproken wordt, blijft vertrouwelijk tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Sabine Aertssen de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan Sabine Aertssen door de cliënt niet worden aangesproken. Bovendien is het zo dat je als cliënt gevraagd kunt worden om je persoonsgegevens met Sabine Aertssen – Couselingandcoaching.nl te delen. Zie verderop ook Privacy Policy.

4. Dossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage van je eigen dossier. Hiervoor dien je dan apart een afspraak te maken. Zie verderop ook Privacy Policy.

5. Derden
Informatie aan derden wordt door Sabine Aertssen alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt hiervan dan wel door Sabine Aertssen in kennis gesteld.

6. Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van Sabine Aertssen besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in het counselingsgesprek. Mocht er echter besloten worden, om welke reden dan ook, niet verder met elkaar in gesprek te gaan, dan is het gesprek daarmee klaar en kosteloos voor de cliënt.

7. Aantal sessies
Sabine Aertssen gaat uit van gemiddeld 4 tot 8 sessies. Dit is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt.
Mocht Sabine Aertssen om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer nodig en/of gewenst zal Sabine Aertssen de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie of therapeut.

8. Aansprakelijkheid
Sabine Aertssen begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nooit garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is Sabine Aertssen niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.

9. Bij verhindering
Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch via 06 29148531 of schriftelijk via info@counselingandcoaching.nl) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen wordt het consult (met het tarief geldend voor 1 uur) alsnog in rekening gebracht. Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor Sabine Aertssen niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak, in overleg, verzet naar een ander moment. Sabine Aertssen zal dan proberen het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

10. Tarieven
Voor nieuwe cliënten staan op de website www.counselingandcoaching.nl altijd de dan geldende tarieven. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

11. Betaling
Elke maand ontvangt de cliënt een factuur van de plaatsgevonden gesprekken. In principe gaat de factuur naar het aangegeven e-mailadres. Op verzoek kan dit  ook via de post. De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer.
De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

12. NFG en RBCZ
Sabine Aertssen is ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG en bij de RBCZ en houdt zich aan de door de NFG opgestelde beroepscode (www.de- nfg.nl).

13. Wijzigingen algemene voorwaarden
Voor nieuwe cliënten staat op de website www.counselingandcoaching.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor Sabine Aertssen. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Sabine Aertssen – Counselingandcoaching.nl

counselingandcoaching.nl