PRIVACYBELEID

Sabine counselingandcoaching.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Helder en transparant zal ik uitleggen hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens en uw privacy, zeker omdat in het kader van het werk soms gevoelige informatie moet worden vastgelegd.

Ik zal er alles aan doen om de privacy te waarborgen en ga daarom uiterst zorgvuldig om met Uw persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval;

 • persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document.
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • uitvoering geven aan de behandelovereenkomst/behandelplan

De grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst tussen de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger en Sabine counselingandcoaching.nl. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan om de volgende persoonsgegevens vragen en vastleggen:

 • NAW gegevens, geslacht, geboortedatum en nationaliteit
 • BSN
 • gezondheid / medicatie / voorgeschiedenis
 • persoonsbeeld (gedrag, verstandelijke mogelijkheden, recente DSM)
 • benadering/bejegening van de cliënt
 • voortgangsrapportage behandeling
 • risico-inventarisatie

Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ik zal informatie niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht cq. toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien ik hier schriftelijk toestemming voor heb gekregen van de betrokkene(n).

DATA-UITWISSELING BINNEN DE EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

BEWAARTERMIJN

Sabine counselingandcoaching.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Afhankelijk van de functie zijn bepaalde onderdelen al dan niet zichtbaar
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • er worden regelmatig back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • in geval van een onverhoopt datalek houd ik mij aan de Meldplicht Datalekken (jan. 2016)

RECHTEN OMTRENT GEGEVENS

Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik ontvangen heb. Tevens kan betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook bestaat het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan betrokkene of in opdracht van hem/haar direct aan een andere partij. In dit soort gevallen kan er gevraag worden naar legitimatie voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Als ons in het verleden toestemming is gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan bestaat altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN & VRAGEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS:

Sabine Aertssen – counselingandcoaching.nl

Tel: 06 – 2914 8531
Roermonds Kwartier 13

5971 DM Grubbenvorst
KvK: 69443440

E-mail: info@counselingandcoaching.nl

counselingandcoaching.nl